יניב תורג'מן משרד עורך דין
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ברוכים הבאים לאתר משרד יניב תורג'מן עורך דין; מושבים וקיבוצים, נחלות ומשקים, מקרקעין ונדל"ן, דיני עבודה, הוצאה לפועל
 
 
 
 
 

מושבים - משקים ונחלות, שימוש חורג, בן ממשיך

 
אגודות שיתופיות

עו"ד יניב תורג'מן מתמחה בדיני האגודות השיתופיות במושבים. אגודה שיתופית הינה אישיות משפטית בפני עצמה. התנהלות אגודה שיתופית אמורה להיות בהתאם לעקרונות של שוויון, דמוקרטיה, הדדיות, אחריות אישית, סיוע הדדי וחסכון. אגודה שיתופית מנוהלת ככלל על ידי ועד האגודה המורכב מחברי האגודה. 

מסמך היסוד אותו נהוג לאמץ באגודות שיתופיות הינו התקנון. תקנון האגודה השיתופית הינו בבחינת חוזה בין האגודה ובין חבריה ובין החברים ובין עצמם. מאחר והתקנון מהווה חוזה, הוא מסדיר את היחסים המשפטיים וקובע את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים. מרבית האגודות נותנות תוקף לתקנון החל עליהם מעת היווסדם, בעוד חלק מהאגודות משנות את התקנון, וזאת לאור שינויים והתפתחות חברתית וכלכלית, המשפיעים גם על היבט התקנון באגודות שיתופיות.

מרבית האגודות קובעות לעצמן בתקנון, מנגנון ליישוב סכסוכים באמצעות בורר, בהתאם לסעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות. פניות רבות על ידי חברי האגודה בסכסוכים בין חברים ובין עצמם או בין האגודה, מועברים על ידי רשם האגודות לבורר. עם זאת קיימת אבחנה בעניינים שידונו בפני בורר ובין כאלו שידונו בפני רשם האגודות. הליך זה הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין ומומלץ לקבל ייצוג על ידי עו"ד הבקיא בתחום האגודות השיתופיות.

משרדנו מעניק ייצוג וייעוץ משפטי הן לאגודות שיתופיות והן לחברי האגודה לרבות בהליכי בוררות לפי סע' 52 לאגודות השיתופיות.

בן ממשיך

הסדר הזכויות במשקים אינו אחיד ומשתנה ממושב אחד לאחר בהתאם למסגרת החוזית הקיימת באגודה. באגודות שיתופיות החתומות על חוזה המכונה "חוזה המשולש" (חוזה שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית) חל הליך מינוי "בן ממשיך". 

הליך מינוי בן ממשיך מתבצע בחיי ההורים ומהווה התחייבות בלתי חוזרת להעניק את הנחלה לאחר אריכות ימים ושנים של ההורים. להליך זה ישנה חשיבות משפטית רבה, מעבר להליך הפרוצדוראלי ומחייב קיומו באופן נכון ומקצועי. להליך מינוי בן ממשיך ישנה חפיפה בין היתר, לדיני הירושה, דיני המתנה ודיני האגודות השיתופיות. הליך זה כפוף לתנאים שנקבעו בתקנון האגודה ו/או הדין לעניין חברות. ההליך מינוי בן ממשיך מחייב הסכמה ורישום ברשויות.

להליך רישום בן ממשיך השלכות משמעותיות וחשוב והוגן כלפי ההורים המעוניינים לקיים הליך זה, להבין את השלכות הללו. משרדנו מעניק הסבר מקצועי נרחב, ביחס להשלכות הליך מינוי בן ממשיך. עם הסכמה מפורשת, משרדנו מעניק טיפול משפטי ועד רישום ברשויות.

משקים ונחלות

נחלה חקלאית מוגדרת כקרקע חקלאית, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה. גודלה של הנחלה משתנה בין מושב ומושב ונקבע לפי גודל המשבצת באגודה. נחלה חקלאית מורכבת ממספר סוגי חלקות משנה: חלקה א': שטח רצוף של הקרקע המהווה חלק מהנחלה, המיועד למגורים וכן לעיבוד חקלאי. חלקה ב': מיועדת לעיבוד חקלאי של המחזיק בנחלה. חלקה ג': מיועדת לעיבוד חקלאי, כאשר מהווה חלק יחסי מתוך אגודת הישוב בה ממוקמת הנחלה.

בהליך המכירה של הנחלה יש לקחת בחשבון את המיסים הנלווים. קיים קושי להעריך את שוויה של הנחלה, על פי הנגזרת של חלקות א', ב' ו  - ג' המהווים בסיס לחישוב שוויה. הערכת שווי הנחלה משפיעה על המיסים הצפויים להידרש ברשויות. 

עו"ד יניב תורג'מן מבצע סימולציה ובדיקה מקדימה טרם ביצוע העסקה, על מנת להעניק למוכר צפי לעלות מס השבח ודמי הסכמה. ככל ונדרש מוענק שירות בהליכי השגה/ערר במידת הצורך. 

שימוש חורג/נלווה בנחלה

שימוש חורג/נלווה הינו שימוש בניגוד למטרה שהוגדרה ברשות מקרקעי ישראל ובתוכנית בנין עיר (תב"ע) החלה על המקרקעין. הקמת מבנים בחלקת המגורים בחלקה א' בנחלה לשם תיירות או ממכר וכדומה, מחייבת הליך הסדרה ככל והשימושים הנלווים מותרים לפי החלטות ונהלי רשות מקרקעי ישראל. 

משרדנו מעניק ייעוץ וטיפול משפטי בין היתר, במכירה או רכישה במשקים ובנחלות, מיסוי נחלות, הליכי ירושה וצוואה וקיומן, עסקאות מתנה, שימוש חורג בנחלה. 
               
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד. האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הארזים 82, נתיבות | טל': 8538473 - 08 | נייד: 2634520 - 054 | פקס: 8566095 - 08 | דוא"ל: turgyaniv@gmail.com